Algemene voorwaarden

Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aankoop die de klant plaatst bij Health-in-a-box. De klant aanvaardt dat deze voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn.

Bedrijfsgegevens

Health-in-a-box (HIAB FOOD BV) heeft zijn maatschappelijke zetel te 8480 Ichtegem, Mexicostraat 42.
Ondernemingsnummer BE0775.326.146
www.healthinabox.be
welcome@healthinabox.be
0468 477 930

Eenzijdige wijzigingen

Health-in-a-box behoudt het recht om in de toekomst wijzigingen aan te brengen aan de algemene voorwaarden. De klant zal bij elke wijziging op voorhand op de hoogte worden gebracht. De wijzigingen gelden als geaccepteerd zodra de klant na ontvangst van het wijzigingsbericht verder gebruik maakt van de webwinkel www.healthinabox.be.

Productbeschrijving

Health-in-a-box levert ingrediënten voor maaltijden aan huis volgens de door de klant ingebrachte gegevens in onze webwinkel. De klant krijgt hiervan een bevestiging via e-mail met een paswoord om toegang te krijgen tot zijn account.
De klant stelt kiest via onze webwinkel voor zijn maaltijdbox naar keuze en kiest voor een abonnement op basis van een wekelijkse of twee-wekelijkse levering, of voor een losse bestelling wanneer het de klant uitkomt.

Prijzen

Al onze prijzen zijn inclusief BTW en alle andere door de klant te dragen taksen.
In de prijs zijn alle kosten inbegrepen zoals de ontwikkeling, samenstelling, verpakking, en levering van de ingrediënten aan huis.
De vermelde prijs slaat uitsluitend op de goederen zoals omschreven in de tekst. De bijhorende foto's zijn lauter illustratief en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
Health-in-a-box houdt zich het recht voor om het aanbod van de verschillende producten uit te breiden of aan te passen in prijs en inhoud.
Kortingen en promoties zijn niet cumuleerbaar en kunnen slechts éénmaal per klant/leveringsadres gebruikt worden.

Betalingen

De betalingen gebeuren online via de betalings gateway van Mollie. Door het gebruik worden alle betalingsmodaliteiten van Mastercard, Visa en bankcontact aanvaard. Voor technische problemen te wijten aan een problematische werking van het platform van Mollie is Health-in-a-box niet verantwoordelijk.
De betaling van de bestelling dient voorafgaand aan de levering te gebeuren. Ingeval de klant een bestelling niet of niet tijdig betaalt, hetgeen wilt zeggen voor donderdagavond om 24u, voorafgaand aan de volgende leveringsdatum, zal de bestelling niet uitgevoerd en dus niet geleverd worden. Het te laat gestorte geld zal gebruikt worden voor een levering op de eerstvolgende leverdatum.

Bij gebreke aan tijdige betaling is van rechtswege en zonder een aanmaning een intrest verschuldigd gelijk aan de wettelijke interest, verhoogd met 5%. Daarenboven is bij niet-tijdige betaling van rechtwege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het openstaande bedrag, met een minimum van €50,00, ongeacht de eventuele gerechtskosten.

Eventuele terugbetalingen kunnen enkel gebeuren op het rekeningnummer dat door de klant gebruikt werd voor de originele betaling.

Leveringen

Wij behouden ons het recht om pas na de betaling van het totaalbedrag de levering bij de klant te laten doorgaan.
Deze betaling dient ten laatste uitgevoerd te zijn 5 dagen voor levering, hetzij voor woensdagavond 24u voorafgaand aan de volgende leveringsdatum.

Health-in-a-box probeert een richtuur in acht te nemen voor de levering. Wanneer door een ongeval, file of andere onvoorziene omstandigheden de goederen niet afgeleverd kunnen worden zoals afgesproken, zal de klant telefonisch of per mail of per sms op de hoogte gebracht worden, en zal de levering op een ander tijdstip of de dag nadien doorgaan. Een laattijdige levering kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding.

De klant staat in voor de juistheid van alle door hem verstrekte gegevens.

De klant gaat akkoord met de aflevering van de goederen op het door hem opgegeven leveringsadres. De klant staat ook in voor het tijdig doorgeven van een alternatief adres voor levering (werkadres,...). Dit minstens 6 dagen voorafgaand aan de levering.
Indien de goederen niet kunnen afgeleverd worden op het door de klant opgegeven leveringsadres, zullen de goederen achtergelaten worden voor de deur van het oorspronkelijk opgegeven adres. Op dat ogenblik gaat de eigendom én het risico over op de klant.
Alleen in het geval van overdracht tussen de chauffeur en de persoon die het pakket in ontvangst neemt, is het mogelijk om gebreken aan de kwaliteit van de levering op Health-in-a-box te verhalen.
De thuislevering van de goederen staat enkel open voor klanten die wonen in het leveringsgebied zoals aangegeven op de website.

Annuleren of onderbreken van abonnement

Bij Health-in-a-box heeft de klant de keuze tussen losse bestellingen en een wekelijks of twee-wekelijks abonnement. De klant kan altijd zijn abonnement tijdelijk onderbreken of zelfs annuleren. Bij het stopzetten van het abonnement moet rekening gehouden worden met een opzegtermijn van 7dagen. Leveringen die te laat zijn opgezegd, gaan gewoon door.
Het opzeggen van een abonnement moet gebeuren per mail naar welcome@healthinabox.be of via de account van de klant.
Het onderbreken dient te gebeuren via de account van de klant op de webwinkel.

Klachten en aansprakelijkheid

De consument beschikt voor alle consumptiegoederen die hij aankoopt over een wettelijke garantie van 2 jaar (zie artikel 1694quater van het Burgerlijk Wetboek). Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de consument een gebrek aan de onderneming moet melden binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling van het gebrek (zie artikel 1649quater, §2 van het Burgerlijk Wetboek). Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, dient te worden gemeld, schriftelijk, aangetekend of per mail, binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling van het gebrek; gelet op de beperkte houdbaarheid van de goederen raden wij echter aan om zo snel als mogelijk contact op te nemen met Health in a box. Elke klacht wordt behandeld en binnen de 4 werkdagen beantwoord.
Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Health-in-a-box mag zonder hiervoor een reden op te geven een bestelling weigeren, verplaatsen of splitsen.

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht is niet van toepassing omdat het hier om snel bederfbare en beperkt houdbare goederen gaat. (artikel VI 53 wetboek van economisch recht)

Geheimhoudingsbeding & Intellectuele rechten

De klant is verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Een onrechtmatige bestelling met uw wachtwoord door derden kan nooit een aanleiding zijn voor een schadevergoeding. De gegevens die de klant tijdens het bestelproces opgeeft moeten waarheidsgetrouw zijn.

De inhoud van de webwinkel, met inbegrip van logo's, de lay-out, de iconen, afbeeldingen, foto's, recepten, filmbeelden, audioclips, berekeningen, plannen, digitale downloads en software, is en blijft de uitsluitende eigendom van Health-in-a-box. Het is in geen geval toegestaan om hiervan over te nemen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Health-in-a-box.

Toepasselijk recht

Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Oostende bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.